Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy ULIMED, dostępny pod adresem internetowym ulimed.pl , prowadzony jest przez firmę F.H.U Ulimed Urszula Strzałkowska, 04-429 Warszawa ul. Magenta 9, NIP 952-104-17-10, REGON 011760685, adres poczty elektronicznej:  ulimed@o2.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Słowniczek:
      - dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

- produkt/towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

- Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

- Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ulimed.pl;

- umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu/towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

- zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu/towaru ze Sprzedawcą.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pomocą witryny internetowej ulimed.pl Przedmiotem działalności  sklepu internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu sprzętu medycznego oraz sprzętu służącego opieki okołoporodoweji, do pielęgnacji niemowląt i artykułów dla mam po porodzie. Szczegółowy opis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym Ulimed pochodzą od renomowanych producentów, posiadają wysoką jakość.

 

2. Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać:

- drogą elektroniczną przez stronę www.ulimed.pl  przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu;

- telefonicznie - (22) 53 69 391, kom. +48 510 072 396 - od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1500;

- za pośrednictwem e-mail sklep@ulimed.pl - od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1500.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient składający zamówienie przez telefon podaje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia, Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Po złożeniu przez Klienta zamówienia telefonicznego, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich kosztach dodatkowych.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podaje nazwę wybranego Towaru, jego kolor oraz zamawianą ilość. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany
  w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub
  u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

3. Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze przesyłki (dostawa kurierem – za pobraniem);

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru;

- płatność przelewem za pośrednictwem banku.

- Dane do przelewu:

F.H.U Ulimed Urszula Strzałkowska, 04-429  Warszawa ul. Magenta 9,

BNP Paribas, nr konta: 37 1600 1462 1822 2789 4000 0001

 

 1. Ze względu na długie księgowanie płatności oraz trudności z przelewem zwrotnym nie akceptujemy wpłat dokonywanych za pośrednictwem poczty lub agencji pocztowych.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W wypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja
  o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

4. Terminy dostawy i odbiór towaru 

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach UE.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w sklepie przy ul. Żelaznej 90 (patio) jest bezpłatny. Prosimy
  o wcześniejszy kontakt telefoniczny (poniedziałek -piątek 10:00 - 15:00) bądź mailowy w celu ustalenia dogodnej dla Państwa i dla nas daty i godziny odbioru.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

- przesyłka kurierska;

- przesyłka kurierska pobraniowa;

- odbiór osobisty; sklep stacjonarny ul. Żelazna 90, 00-004 Warszawa (patio)

 1. Czas realizacji zamówienia:

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą/gotówką za pobraniem (przesyłka pobraniowa) – 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

- w przypadku odbioru osobistego i płatności przy odbiorze – 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, w celu szybszej identyfikacji prosimy
  o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Klienta.

 

5. Reklamacje 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
  w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

- pisemnie na adres: ul. Magenta 9, 04-429 Warszawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulimed.pl;

- osobiście, w sklepie przy ul  Żelazna 90, 00-004 Warszawa (patio).

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Żelazna 90, 00-004 Warszawa.
 4. Prośba o dostarczenie Towaru, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
 5. Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, prosimy o kontakt z punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.
 6. Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem pocztowym, nie zostaną odebrane !!!

 

6. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U.2020.287) (dalej „Ustawa”), Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym, a co za tym idzie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: ul. Magenta 9, 04-429 Warszawa;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ulimed@.pl;

- osobiście w sklepie przy ul. Żelazna 90, 00-004 Warszawa

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia matki i dziecka lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów wspomagających karmienie (laktatorów, wkładek formujących i higienicznych, osłon sutka, produktów do pielęgnacji piersi) artykułów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych, bielizny dla matek karmiących

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonaną przez niego płatność za Towar, z wyjątkiem kosztów dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres: ul. Żelazna 90, 00-004 Warszawa.
 4. Klient odsyła Towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

7. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma F.H.U Ulimed Urszula Strzałkowska, 04-429 Warszawa ul. Magenta 9, NIP 952-104-17-10, REGON 011760685, adres poczty elektronicznej: ulimed@o2.pl
 2. Sprzedawca wskazuje następujące adresy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych :

- listownie na adres:  ul. Magenta 9, 04-429 Warszawa

- za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: ulimed@o2.opl

 1. Dane osobowe podawane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie Internetowym oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w Sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedawcę, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
 2. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach Sklepu Internetowego mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedawcę w innych celach, w przypadku gdy Klient wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także
  w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach Sklepu Internetowego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania
  z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie.
 7. Wszelkie zgody wyrażone w ramach Sklepu Internetowego dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: ulimed@o2.pl

 

8. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

 

9. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl